Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van L. Cleaning b.v.

 • Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Cleaning: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: L. Cleaning gevestigd aan de Venkelbaan 23 2908 KE Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64228576
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie L. Cleaning een overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen L. Cleaning en de klant.
 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen L. Cleaning en de klant waarop L. Cleaning deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. L. Cleaning en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen
 • Aanbiedingen en offertes
  • De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
  • De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan L. Cleaning opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop L. Cleaning haar aanbieding baseert
  • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is L. Cleaning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft L. Cleaning het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
  • Cleaning is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). L. Cleaning is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld
  • Cleaning voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van L. Cleaning, tenzij anders is overeengekomen.
 • Verplichtingen van de klant
  • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan L. Cleaning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan L. Cleaning ter beschikking worden gesteld. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft L. Cleaning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen
  • De klant dient L. Cleaning op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
  • De klant vrijwaart L. Cleaning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • Oplevering
  • De door L. Cleaning opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
  • In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan L. Cleaning slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
  • In het geval dat een met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van L. Cleaning ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden
 • Klachten en verjaring
  • Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht L. Cleaning zich die zaken naar haar keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen
  • Klachten over gebruikte materialen of geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de klacht betrekking heeft op een gebrek die het gevolg is van:
   • normale slijtage;
   • onoordeelkundig gebruik;
   • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
   • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
   • schade veroorzaakt door derden;
   • enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant aan L. Cleaning binnen bekwame tijd kenbaar te worden gemaakt.
  • Na het indienen van de klacht dient de klant L. Cleaning de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  • Alle aanspraken jegens L. Cleaning die niet binnen 3 jaar na hun ontstaan bij L. Cleaning zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 • Annulering
  In het geval dat de klant een aan L. Cleaning gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door L. Cleaning in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.
 • Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door L. Cleaning aan te geven wijze.
  • Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, schakelt L. Cleaning direct een advocaat in, wij maken geen gebruik van deurwaarders of dergelijke, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 250,-.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van L. Cleaning op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Garantie
 1. Cleaning biedt garantie aan op de gebruikte materialen voor de duur van twaalf maanden. De garantie op de door L. Cleaning verrichte werkzaamheden bedraagt drie maanden. Eventuele gebreken dienen binnen deze termijn kenbaar te worden gemaakt aan L. Cleaning.
 • Aansprakelijkheid
  • Cleaning kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van
   • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld
  • Cleaning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat L. Cleaning is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor L. Cleaning kenbaar behoorde te zijn
  • Cleaning is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met de door L. Cleaning onderhouden systemen, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing
  • In geen geval is L. Cleaning aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het door L. Cleaning onderhouden systeem heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft
  • Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door L. Cleaning onderhouden systemen, sluit L. Cleaning iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade
  • Cleaning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Indien L. Cleaning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van L. Cleaning beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van L. Cleaning gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van L. Cleaning beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van L. Cleaning of zijn ondergeschikten